22 Dec
22Dec


חוק הירושה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק") קובע כי בלכתו של אדם למנוחת עולמים רכושו עובר ליורשים על פי הוראות צוואה שכתב ואם לא כתב צוואה אז לפי הוראות חוק הירושה, על פי חלוקה שקבעה הרשות המחוקקת בישראל.

מרבית הצוואות שנכתבות הנן כלליות מהטעם הברור שהמצווה אינו יודע מה יהיה סך רכושו שיוותר בידיו עם לכתו למנוחת עולמים. עת קרה הגרוע מכל, מתחלק עזבונו של המצווה על פי הוראות הצו לקיום הצוואה או לפי הוראות חוק הירושה על פי דין.

ישנה סברה שגויה לפיה הכספים המגיעים למנוח מחברות הביטוח הנם חלק בלתי נפרד מהעיזבון אשר יחולקו בין היורשים, חשוב להדגיש כי כספים אלו אינם בגדר העיזבון. במסגרת הסכם הביטוח שעורך אדם עם חברת הביטוח הוא נדרש להודיע לחברת הביטוח למי ישולמו הכספים שיקבל עת קרות האירוע הביטוחי. לפעולה זו ישנה חשיבות עליונה משום שהיא גוברת על הוראות הצוואה ועל הוראות החוק על אף שהיא עתידה להיות בניגוד לרצון המצווה.

נמחיש זאת באמצעות הדוגמא הבאה, אם הגדיר המצווה שבמותו הכספים שיקבל מחברת הביטוח ישולמו לאשתו, שבחלוף שנים רבות, כיום, היא גרושתו, לא זכר לשנות את המוטב וממילא לא הודיע לחברת הביטוח ובצוואתו האחרונה הורה המצווה שכספי העזבון יחולקו רק לילדיו הרי שבמצב כזה, תגמולי הביטוח בעת אירוע ביטוחי זה ישולמו לאשתו שהנה כיום גרושתו. המקור החוקי לכך מצוי בסעיף 147 לחוק הקובע כי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח או על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם חלק מהעיזבון של המוריש זולת אם הותנה בכתב שהם חלק מהעיזבון. במילים אחרות, כספים המצויים בחברות הביטוח אינם מועברים ליורשים אלא למוטב שהגדיר המבוטח בחייו אלא אם הודיע אחרת ובכתב.

החוק מכיר בקונפליקט שעלול להתעורר במצב בו יהיה ניגוד בין המוטב אשר רשאי לקבל את הכספים לבין יורשי העיזבון שרואים בכספי הביטוח כשלהם ומשכך יהיה זה נכון וראוי שאדם טרם לכתו יערוך, באמצעות עורך דין, צוואה כשרה ויקבע כי הכספים המצויים בחברת הביטוח יהיו חלק מהעזבון ויועברו ליורשים שהוגדרו.

לא די בהתייחסות כללית לכספים המצויים בחברות הביטוח אם כי, יהיה זה נכון להגדיר במדויק בצוואה שהיא ספציפית את שם חברת הביטוח ו/או מספר הפוליסה שהכספים המצויים בקרן יהיו חלק מהעיזבון ואם המצווה מעוניין לשנות את המוטב באמצעות הצוואה, הרי שעליו להציג את הצוואה לחברת הביטוח שהמצווה עוד בחיים.

בניגוד לעורכי צוואה, ישנם אנשים רבים שלא אוהבים לחשוב על יום לכתם ולחילופין, אנשים שנפטרו במפתיע, בסיטואציה זו, יהיה זה נכון וראוי כי יפעלו, בעודם בחיים, לשינוי המוטב הקבוע בפוליסת הביטוח המוחזקת בחברת הביטוח- פעולה טכנית פשוטה ונגישה, לפי ראות עיניהם ורצונם.

חשוב לדעת כי העזבון אינו תמיד כולל בתוכו זכויות וכסף ולעיתים העיזבון טומן בתוכו חובות כספיים (שגם הם עוברים בירושה). בטרם יפעל המצווה לשינוי המוטב שהוגדר על ידו בחברת הביטוח, עליו לבחון את השאלה, האם עזבונו מורכב מזכויות או חובות? על המצווה להיות מודע לזכות של נושה להיפרע מהעיזבון קודם ליורשים בעוד שהכספים מחברת הביטוח שהוגדרו למוטב ספציפי אינם חלק מהעיזבון והנושה אינו יכול לשים ידו על כספים אלו למעט עיקול. במילים אחרות, המצווה, באמצעות הגדרת מוטב, יכול להבטיח ליורשיו לקבל כספים גם אם הוא טבע בחובות ונושיו התדפקו על דלתו במשך חייו 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.