02 Mar
02Mar

חלוקת רכוש בין בני זוג

עו"ד שי גבע

ככלל, חלוקת הרכוש בין בני זוג אשר עתידים להתגרש ולחילופין בין בני זוג אשר התגרשו זה מכבר
מעוררת בתוכה מחלוקות רבות בהיבט הכספי, הרגשי והאינטרסנטי.

ברי מהליך חלוקת הרכוש בין בני הזוג אשר מכונה בשפה המשפטית "איזון משאבים" ו/או "הלכת השיתוף"  ניגוד אינטרסים מובהק בין הצדדים. הכלל המשפטי הוא שכל רכוש מכל סוג שהוא אשר צברו הצדדים במהלך נישואיהם שייך לשניהם.

הליך הגירושין טומן בחובו דיונים ארוכים ומייגעים אודות תשלום מזונות, הסדרי ראייה חלוקת רכוש ועוד.
הליך אשר לוקח זמן רב ומכיל אמוציות רבות.

אז איך זה עובד?

המצב המשפטי עד לשנת 1974:

על בני זוג אשר נישאו כדמו"י קודם לשנת 1974 תחול עליהם הלכת השיתוף, קרי שיתוף קנייני. לבן הזוג קמה הזכות הקניינית בנכסים המשותפים וממילא בן הזוג יכול לדרוש את חלקו בכל רגע נתון. הליך זה מכונה בשפה המשפטית הנהוגה בישראל, "הלכת השיתוף".

הלכת השיתוף חלה באופן שווה על כל זכות בעלת שווי כלכלי למעט רכוש אשר הגיע קודם לנישואין (מתנה וירושה אינם נכללים במסגרת הלכת השיתוף אם הגיעו קודם לנישואין) אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב ו/או מכללא.

המצב המשפטי לאחר שנת 1974:

על בני זוג אשר נישאו כדמו"י יחול הסדר איזון המשאבים אשר נקבע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973. על פי הסדר איזון המשאבים, במקרה של פקיעת נישואין עקב גירושין או מוות קמה הזכות של בן הזוג לחלקו ברכוש המשותף.

מאז שנת 2008, ניתן לחלק את הרכוש קודם לפקיעת הנישואין אם הוגשה בקשה ייעודית ועמידה במס' קריטריונים. הגישה הרווחת והמקובלת בישראל כי איזון המשאבים בין בני הזוג יבוצע בחלוקה שווה בניהם.

מדוע חלוקת המשאבים הנו הליך ארוך ומסורבל? 

  • הברחה ו/או העלמת כספים/נכסים – בקרב בני זוג רבים, ישנו מצב לפיו רק אחד מהם מנהל באופן אפקטיבי את חשבון הבנק והבן זוג השני אינו מעורה בפרטים, בהכרח. מצב זה יוצר פתח לבן הזוג "השולט" בכספים לנסות ולהבריח ו/או להעלים כספים מבלי שבן זוגו יידע על כך ואף לייצר חובות מדומים.  
  • בחינת כוונת השיתוף ברכוש שהביא אחד מבני הזוג קודם לנישואין- הנוהג בעבר היה כי בן זוג שהביא עמו רכוש שווה ערך קודם לנישואין לבן הזוג היה בעלות מלאה על הרכוש. כיום המצב השתנה ומגמת הפסיקה היא לפעול לשיפוי בן הזוג בנסיבות השבחת הנכס ולחילופין לקבוע כי הרכוש הנו רכוש משותף.
  • הרכוש המוכמן- בקרב בין בני זוג רבים נוצר מצב שבנסיבות הליך הגירושין אחד מן הצדדים החליט להעלים רכוש מבלי שבן זוגו ידע על קיומו. חלוקת הרכוש במסגרת איזון המשאבים היא רק על הרכוש הידוע לבני הזוג בצוותא. קודם לחתימה על הסכם בין הצדדים יש לוודא כי אין רכוש מוכמן קרי נסתר.
  • חלוקת הנכסים בפועל­- אז לאחר שנכסי הצדדים אותרו והוערכו ע"י איש מקצוע יש לבצע חלוקה בעין של הרכוש המשותף. המצב האולטימטבי הוא להביא לחלוקה בפועל ללא התערבות כונס נכסים אולם לעיתים אין מנוס מלהביא להשלמת הליך איזון המשאבים באמצעות כינוס נכסים.

כאמור, הליך איזון המשאבים עולה כדי סוגיה מורכבת מאוד בהליך הגירושין ולו השלכות לעניין הרכוש אותו צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים. הליך איזון המשאבים לוקה בחוסר יציבות משפטית קל וחומר שמדובר בדירת מגורים משותפת.


 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.