12 May
12May

שימוע וזכויות העובד

מהו פרוטוקול עריכת שימוע? האם המעסיק חייב לערוך שימוע לעובד? האם יש לעובד זכות להיות מלווה על ידי עו"ד לענייני עבודה או נציג מטעמו טרם השימוע?

שימוע הוא הליך שמטרתו לאפשר לעובדים אשר יש התלבטות או כוונה לפטרם להשיב לטענות המועלות כלפיהם. במסגרת הליך השימוע העובדים יכולים להביע את עצמם ואף לנסות להביא לשינוי עמדת המעסיק להביא לפיטוריהם ובכך להציל את מקום עבודתם ומטה לחמם.

האם ישנה חובה לערוך שימוע לעובד? 

ישנה חובה על המעסיקים לערוך לעובדים שימוע וגם ישנו פרוטוקול מוסדר על פיו יש לפעול. מעסיק צריך להודיע לעובד על עריכת השימוע מראש, לפחות 48 שעות מראש, כאשר ההודעה על עריכת השימוע והנימוקים לו צריכה להיות בכתב תוך שהמעסיק מוודא כי העובד קיבל את ההודעה כראוי. לעובד יש זכות לקבל לידיו כל חומר ומסמך עליו המעסיק מסתמך בעת עריכת השימוע וזאת על מנת שהעובד יוכל להתכונן כראוי לשימוע ולהגיב על הטענות באופן מלא ובהתאם.

כיצד מתקיים שימוע? 

שימוע נערך עם המנהל הישיר של העובד בפרטיות ובחדר סגור. ככל והעובד נוכח בשיחה שמורה לו הזכות להקליט את השימוע ואף להיות מיוצג על ידי עורך דין לדיני עבודה.
רבים שואלים את עצמם – האם יש לייצוג על ידי עו"ד לענייני עבודה השפעה על התנהלות השימוע והתשובה החד משמעית לכך היא כן! ראשית כל, עורך דין יסייע לכך שהעובד יקבל את מלוא זכויותיו, הוא יסייע בהצגת הטיעונים של העובד, יציע פתרונות אחרים אשר יהיו מקובלים על המעסקיק כמו העסקה בתפקיד אחר וכו'.

ומה קורה אחרי השימוע? 

אחרי שימוע יכולים להתרחש שלושה דברים, העובד יכול להיות מפוטר ובמקרה כזה על המעסיק להוציא לו מכתב סיום עבודה. אפשרות שנייה היא שהעובד ייכנס לתקופת ניסיון במסגרתה ייבחנו אפשרויות של המשך העסקתו בכפוף למה שסוכם בשימוע ואפשרות שלישית היא שהמעסיק ישנה את דעתו וימשיך להעסיק את העובד בתפקידו הנוכחי או בתפקיד אחר. בין כך ובין כך, בכל אחד מהשלבים יש צורך לוודא כי העובד ממצא את מלוא זכויותיו.

שמירה על זכויות העובד

שימוע הוא לא הליך נעים, לעיתים הוא אף מעורר אימה באנשים. פרנסתם, יציבותם והמסגרת שלהם מוטלים בספק ועובדים רבים חוששים משימוע שמהווה עבורם נקודת עימות עם המעסיקים. ליווי והכוונה נכונה על ידי עו"ד לענייני עבודה יסייעו במיצוי זכויות, בהתנהלות נכונה בשימוע ובמקרים מסוימים אף במניעת הפיטורים.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.